Coneix FGV

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) es va constituir en 1986 després de la culminació del procés de transferències a la Comunitat Valenciana dels servicis de transport que explotava en el seu territori l’empresa Ferrocarrils Espanyols de Via Estreta (FEVE) dependent de l’Administració central de l’Estat.

FGV és una empresa de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent, subjecta a l’ordenament jurídic privat i gaudix d’autonomia en la seua organització, de patrimoni privat i capacitat plena per al desenrotllament dels seus fins (Llei de la Generalitat Valenciana 4/86).

FGV gestiona els servicis de transport de viatgers i les infraestructures de les línies de via estreta i de les línies tramviàries que discorren per la Comunitat Valenciana. Estos servicis es presten a través d’estes dos marques comercials:

Metrovalencia que engloba la xarxa que dóna cobertura a la ciutat de València, a la seua àrea metropolitana i zones d’influència.

TRAM d’Alacant la xarxa de la qual dóna servici a la ciutat d’Alacant, la seua àrea metropolitana i l’eix de la Costa Blanca.

TRAM d’Alacant