Normes de viatge

Títol de transport

 • Adquirisca el seu títol de transport en una taquilla o màquina expenedora de l’estació o del tren/tramvia per a viatjar per les zones habilitades en el títol.
 • Valide’l a l’inici del viatge en accedir a l’estació o al tren/tramvia i conserve’l fins a abandonar les instal·lacions.
 • La tarifa per viatjar sense títol de transport vàlid o no validar-lo a l’inici del viatge ascendix a 100 €.

Condicions del viatge

 • Cal efectuar el trajecte en un sol sentit i sense parades intermèdies, excepte transbords, únicament per les zones que permet el seu títol de transport.
 • Per als trajectes en TRAM d’Alacant, valide el seu títol de transport una única vegada a l’inici del viatge, encara que s’utilitze més d’un tren/tramvia.
 • Després de validar el seu títol, disposa d’un temps màxim per a completar el seu viatge: 90 minuts en combinacions zonals d’una zona, 150 minuts en combinacions zonals de dos zones i 240 minuts en combinacions zonals de tres zones.
 • La validesa dels títols de transport del TAM està limitada a l’Àrea Metropolitana exclusivament (zona A). Quan s’utilitzen estos títols (excepte el Senzill), es disposa de 60 minuts després de la validació per a realitzar un transbord entre línies d’autobús o entre diferents operadors.
 • Per a pujar i baixar dels vehicles sol·licite parada amb la suficient antelació.

No està permès

En els vehicles i instal·lacions de FGV no està permès:

 • Comprometre la circulació de trens i tramvies o posar en perill la integritat de la resta de persones usuàries.
 • Usar els mecanismes de seguretat o socors sense causa justificada.
 • Sobrepassar la línia groga de seguretat en l’andana sense que el vehicle estiga detingut.
 • Transportar material explosiu o inflamable, globus, paquets molestos o qualsevol objecte que puga danyar les instal·lacions.
 • Impedir o forçar l’obertura o el tancament de les portes d’accés al vehicle, així com manipular indegudament qualsevol element dels sistemes de peatge (venda i validació).
 • Fer ús de qualsevol mitjà de locomoció (patins, patinets, monopatins, bicicletes…).
 • Viatjar en llocs no destinats a eixe ús.
 • Accedir o descendir del vehicle fora dels llocs permesos o després del so de tancament de portes.
 • Accedir a les cabines de conducció o a dependències d’ús exclusiu del personal d’FGV.
 • Fumar.
 • Consumir begudes alcohòliques o substàncies estupefaents.
 • Exercir la venda ambulant o la mendicitat, fixar cartells o realitzar qualsevol activitat artística, comercial o publicitària no autoritzada.
 • Deixar restes de menjar, beguda o residus de qualsevol tipus fora dels recipients destinats al seu depòsit.
 • Produir o reproduir, a través de qualsevol mitjà, sons que puguen causar molèsties a la resta de persones usuàries.
 • Posar els peus en els seients, viatjar descalç, sense camiseta o amb roba mullada, així com efectuar qualsevol tipus d’acció que atempte contra la salubritat pública.
 • Gravar vídeos o imatges per a difusió pública o ús comercial sense el permís corresponent.

Inspecció i control

 • La Llei atorga la condició d’Agent de l’Autoritat al personal d’FGV que realitza funcions d’Inspecció i Control.
 • L’agressió, intimidació o desobediència greu als Agents portaran aparellades les sancions i penes establides per a cada cas en la legislació vigent.
 • FGV pot sol·licitar-li en qualsevol moment la presentació del títol, així com el document que identifique al titular d’una targeta personalitzada.
 • FGV pot retirar i bloquejar les targetes no vàlides o utilitzades de manera fraudulenta, així com anul·lar el títol carregat en elles.

Seients reservats

 • Respecte la prioritat total dels seients destinats a les persones amb mobilitat reduïda, d’edat avançada, amb xiquets xicotets i a les dones embarassades.

Cadires infantils

 • En les estacions subterrànies, utilitze l’ascensor per a transportar-les o plegue-les si usa les escales mecàniques.

Menors de 10 anys

 • Poden viatjar gratuïtament acompanyats d’una persona major d’edat proveïda de títol de transport d’FGV vàlid, amb un màxim de dos per cada persona adulta, la qual haurà de portar el document oficial que acredite l’edat dels / de les menors.
 • En la zona A i amb títol de transport del TAM (coordinat), la gratuïtat està limitada a menors de 5 anys.

Bicicletes i patinets

 • El transport de bicicletes i patinets, està permès en tota la xarxa.
 • A causa de l’alta ocupació dels trens i tramvies no es permet el transport de bicicletes ni patinets en la zona A del TRAM d’Alacant en els següents períodes:
  • Durant el període de Fogueres, entre els dies 18 i 24 de juny
  • La nit del 24 al 25 de juny
 • El nombre de bicicletes o patinets està limitat a quatre per vehicle. Esta quantitat es podrà modificar, a criteri del personal d’FGV, en funció de l’ocupació real del vehicle o d’altres circumstàncies que així ho requerisquen.
 • Les persones portadores de patinets i bicicletes es responsabilitzaran de no causar molèsties a la resta del passatge ni danys en els vehicles o les instal·lacions.
 • Les persones portadores de patinets i bicicletes han de mantindre’s dempeus junt amb elles en els espais buits de trens i tramvies. Les bicicletes plegades es poden transportar com a paquets de mà.
 • Els patinets aniran preferiblement plegats i, en la mesura que siga possible, ocults parcial o totalment davall els seients.
 • En cap cas es podrà obstaculitzar l’accés de maquinistes a les cabines de conducció.
 • Durant les Fogueres de Sant Joan i altres esdeveniments no s’admeten bicicletes ni patinets en la xarxa del TRAM d’Alacant.
 • Les bicicletes plegades tenen la consideració d’embalum de mà.

Accés a Normes de viatge – bicicletes

Accés a Intermodalitat

Animals

Està permès viatjar amb animals, en les condicions d’accés següents:

 • Gossos d’assistència per a persones amb discapacitat o amb els seus instructors d’ensinistrament.
  • El gos portarà en lloc visible el distintiu oficial identificatiu de gos d’assistència o en defecte d’això la persona portadora portarà la corresponent resolució de l’organisme competent de la Generalitat.
 • Gossos que acompanyen a les forces de seguretat.
 • Xicotets animals domèstics en gàbies o cistelles de transport homologades.

Objectes perduts

 • En cas de pèrdua d’algun objecte en trens o estacions podrà sol·licitar-se informació en el Punt del Client de Luceros, estacions ateses o en el telèfon 900 72 04 72.

Suggeriments – Reclamacions

Estan disponibles en el Punt del Client de Luceros, estacions ateses, web del TRAM d’Alacantapp oficial.

Normes de viatge vàlides des del 17 de juny de 2022

Accés a les normes de viatge en PDF >>>