Bonificacions

 

Les reduccions aplicables a les tarifes dels títols propis d’FGV en la xarxa del TRAM d’Alacant són les següents

Famílies Nombroses / Monoparentals

Reducció 20% per a persones pertanyents a famílies nombroses monoparentals de caràcter general i 50% per a les de famílies nombroses o monoparentals de caràcter especial, segons el que es disposa en l’article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les famílies nombroses.
Acreditació Mitjançant el carnet individual de membre de família nombrosa o el de membre de família monoparental expedits per la Conselleria competent en matèria de família o, en defecte d’això, mitjançant el Títol de Família Numerosa expedit per la Generalitat.

Serà igualment vàlida la documentació acreditativa equiparable emesa per qualsevol altre organisme oficial competent de qualsevol Estat membre de la UE o per les conselleries organismes competents en matèria de família de qualsevol de les Comunitats Autònomes.

Títols als quals aplica i suports
Títols Senzill, Anada i Tornada, Bono 10 i Bono 30 en suports TSC Família Nombrosa o Monoparental (general especial). Gent Major mensual i Gent Major anual en suports TSC Gent Major Família Nombrosa o Monoparental (general o especial), Mobilitat mensual i Mobilitat anual en suports TSC Mobilitat Família Nombrosa o Monoparental (general o especial).

 

Famílies Acollidores

Reducció 10% per a persones pertanyents a famílies acollidores.
Acreditació Mitjançant el carnet de família acollidora expedit per la Conselleria competent en matèria de família o documentació acreditativa equiparable emesa per qualsevol altre organisme oficial competent de qualsevol Estat membre de la UE o per les conselleries o organismes competents en matèria de família de qualsevol de les Comunitats Autònomes.
Títols als quals aplica i suports Títols Bono 30 en suport TSC Família Acollidora.

 

Pensionista / Major de 65 anys

Reducció 50%, amb una percepció mínima de l’import corresponent al títol de què es tracte per a combinacions zonals d’una zona.
Acreditació Mitjançant la documentació acreditativa d’estar percebent una pensió emesa per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), o de Classes Passives o Militars (MUFACE o ISFAS) o per qualsevol altre organisme oficial competent de qualsevol Estat membre de la UE, per al supòsit de pensionista, o mitjançant DNI, permís de conduir, NIE o passaport en vigor, per als majors de 65 anys.
Títols als quals aplica i suports Títols Senzill i Anada i Volta en suports TSC Pensionista / Major de 65 anys i TSC Gent Major.